Czynności notarialne

Panorama Tczewa (fot. Michał Cyfert)Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, przy czym mogą być one dokonane także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności (np. stan zdrowia osoby zamierzającej dokonać czynności notarialnej).

Notariusz w zakresie dokonywanych czynności notarialnych, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz dokonuje czynności w języku polskim. Istnieje możliwość sporządzenia czynności dodatkowo w języku obcym, przy czym w takim wypadku przy dokonaniu tej czynności będzie wymagany udział tłumacza przysięgłego danego języka obcego.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1799) notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządza poświadczenia,
  • spisuje protokoły,
  • sporządza protesty weksli i czeków,
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.