Opłaty

Most tczewski o wschodzie słońca (fot. Michał Cyfert)Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1799) – notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, którego maksymalną wysokość określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.).

Dokładną wysokość wynagrodzenia, za czynność którą zamierzacie Państwo dokonać, można określić w drodze indywidualnego porozumienia z notariuszem.

Sporządzając akt notarialny notariusz ma obowiązek pobrać także opłatę sądową, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn od umów darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności, które to następnie opłaty i podatki odprowadza do właściwego sądu lub urzędu skarbowego.