Akt poświadczenia dziedziczenia

Podana niżej lista zawiera wskazanie podstawowych dokumentów. Ze względu na specyfikę poszczególnych czynności – niezbędne dokumenty mogą odbiegać od podanych niżej. Szczegółowe informacje w tym zakresie uzyskacie Państwo poprzez kontakt z Kancelarią.

  1. Akt zgonu spadkodawcy,
  2. Testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony,
  3. Akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (w przypadku małżonka spadkodawcy lub w przypadku osób, które po zawarciu związku małżeńskiego zmieniły nazwisko),
  4. Zaświadczenie, zawierające PESEL osoby zmarłej oraz jej ostatnie miejsce zameldowania (właściwy Urząd Miasta/Gminy),
  5. Numery ksiąg wieczystych, w których zmarły wpisany jest jako właściciel, współwłaściciel lub uprawniony z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub jako wieczysty użytkownik nieruchomości.