Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości

Podana niżej lista zawiera wskazanie podstawowych dokumentów. Ze względu na specyfikę poszczególnych czynności – niezbędne dokumenty mogą odbiegać od podanych niżej. Szczegółowe informacje w tym zakresie uzyskacie Państwo poprzez kontakt z Kancelarią.

  1. Dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – NIP),
  2. Dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
    Numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.