Sprzedaż lub darowizna działki

Podana niżej lista zawiera wskazanie podstawowych dokumentów. Ze względu na specyfikę poszczególnych czynności – niezbędne dokumenty mogą odbiegać od podanych niżej. Szczegółowe informacje w tym zakresie uzyskacie Państwo poprzez kontakt z Kancelarią.

 1. Numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
 2. Podstawa nabycia, np.:
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, itp.
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania,
 3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o uregulowaniu zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn w przypadku gdy:
  • nabycie nastąpiło w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności po 01.01.2007 roku,
  • nabycie nastąpiło w drodze spadkobrania lub zasiedzenia (bez względu na datę nabycia),
 4. Dane osobowe kupujących i sprzedających lub darczyńców i obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – NIP),
 5. Określenie stanu cywilnego (panna, kawaler, osoba pozostająca w związku małżeńskim, stan wolny, wdowiec/wdowa) kupujących i sprzedających lub darczyńców i obdarowanych, w przypadku sprzedających lub darczyńców także określenie stanu cywilnego w momencie nabycia nieruchomości, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim informacja, czy w związku małżeńskim przez cały okres jego trwania obowiązuje ustrój wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej (np. czy nie była spisywana intercyza),
 6. W przypadku firm – numer KRS, REGON, NIP,
 7. Opis nieruchomości (czy nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, czy jest dzierżawiona, zabudowana, w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem – rodzaj budynków, powierzchnia użytkowa, data wybudowania oraz czy są wynajmowane),
 8. Wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
 9. Sposób i termin zapłaty, nr konta bankowego – jeżeli cena ma zostać zapłacona na konto bankowe,
 10. Jeżeli cena płacona jest z kredytu bankowego – kopia umowy kredytowej, a jeżeli na zabezpieczenie spłaty kredytu ma zostać ustanowiona hipoteka – to także oświadczenie banku w tym zakresie, razem z pełnomocnictwami i odpisem z KRS banku,
 11. Warunki i data wydania działki,
 12. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy, zawierające informację, czy działka jest objęta obszarem rewitalizacji,
 13. Przy sprzedaży – zaświadczenie, z którego wynika, iż działka jest/nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu oraz decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
 14. Wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
 15. Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział,
 16. W przypadku, gdy działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, to zalecane jest także przedłożenie zaświadczenia o liczbie osób zameldowanych w budynku (do uzyskania we właściwym Urzędzie Gminy).