Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Podana niżej lista zawiera wskazanie podstawowych dokumentów. Ze względu na specyfikę poszczególnych czynności – niezbędne dokumenty mogą odbiegać od podanych niżej. Szczegółowe informacje w tym zakresie uzyskacie Państwo poprzez kontakt z Kancelarią.

 1. Zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 2. Jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu prowadzona jest księga wieczysta – numer tej księgi wieczystej,
 3. Podstawa nabycia, np.:
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, przydział lokalu itp.,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania,
 4. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o uregulowaniu zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn w przypadku gdy:
  • nabycie nastąpiło w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności po 01.01.2007 roku,
  • nabycie nastąpiło w drodze spadkobrania lub zasiedzenia (bez względu na datę nabycia),
 5. Dane osobowe kupujących i sprzedających lub darczyńców i obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – NIP),
 6. Określenie stanu cywilnego (panna, kawaler, osoba pozostająca w związku małżeńskim stan wolny, wdowiec/wdowa) kupujących i sprzedających lub darczyńców i obdarowanych, w przypadku sprzedających lub darczyńców także określenie stanu cywilnego w momencie nabycia lokalu, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim informacja, czy w związku małżeńskim przez cały okres jego trwania obowiązuje ustrój wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej (np. czy nie była spisywana intercyza),
 7. Dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 8. Opis lokalu (rodzaj lokalu, powierzchnia użytkowa, liczba pomieszczeń oraz czy jest wynajmowany),
 9. Wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
 10. Sposób i termin zapłaty, nr konta bankowego – jeżeli cena ma zostać zapłacona na konto bankowe,
 11. Jeżeli cena płacona jest z kredytu bankowego – kopia umowy kredytowej, a jeżeli na zabezpieczenie spłaty kredytu ma zostać ustanowiona hipoteka – to także oświadczenie banku w tym zakresie, razem z pełnomocnictwami i odpisem z KRS banku,
 12. Warunki i data wydania lokalu,
 13. Zalecane jest także przedłożenie zaświadczenia o liczbie osób zameldowanych w lokalu (do uzyskania we właściwym Urzędzie Gminy),
 14. Zalecane jest także przedłożenie zaświadczenia, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych (do uzyskania we właściwej spółdzielni mieszkaniowej),
 15. Jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ma zostać założona księga wieczysta, to potrzebny będzie także wypis z rejestru gruntów z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla działki (przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej), na której znajduje się budynek mieszkalny ze sprzedawanym lub darowanym lokalem, a zaświadczenie ze spółdzielni będzie musiało zawierać szczegółowy opis lokalu (liczba pomieszczeń, powierzchnia użytkowa, itd.).