Umowa majątkowa małżeńska (np. intercyza)

Podana niżej lista zawiera wskazanie podstawowych dokumentów. Ze względu na specyfikę poszczególnych czynności – niezbędne dokumenty mogą odbiegać od podanych niżej. Szczegółowe informacje w tym zakresie uzyskacie Państwo poprzez kontakt z Kancelarią.

  1. Odpis skrócony aktu małżeństwa, w przypadku gdy umowa podpisywana jest w trakcie trwania związku małżeńskiego.
  2. Dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – NIP).